ŠVP ŠD

Školní vzdělávací program pro školní družinu - Krok za krokem celým rokem

 

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka ZŠ Šaratice nebo Obec Šaratice.
Přihlašování žáků je prováděno zákonnými zástupci žáka začátkem každého školního roku písemně, formou zápisních lístků. Trvalé odhlášení žáka ze školní družiny činí zákonní zástupci žáka písemnou formou, jeho dočasnou nepřítomnost oznamují taktéž písemně či telefonicky. Absenci žáka ve škole oznámí třídní vyučující vychovatelce písemně či ústně.
V období školních prázdnin je provoz ve školní družině přerušen.
Pobyt dětí ve školní družině má především relaxační a rekreační charakter, zohledňuje individuální potřeby dítěte. Cílem tohoto mimoškolního zařízení je, aby se zde děti cítily spokojené, učily se respektovat potřeby a individualitu druhých, uměly komunikovat s vrstevníky i s dospělými a rozvíjely pozitivně svou osobnost.