Školní jídelna

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

11.00 - 11.20 hodin

Stravné na měsíc září 2019
V hotovosti se bude stravné pro žáky ZŠ i MŠ Šaratice, MŠ Hostěrádky-Rešov a MŠ Zbýšov platit  v ZŠ Šaratice:
středa     21. 8. 2019                            6.00 -  14.00 hodin
pondělí   26. 8. 2019                            6.00  - 17.00 hodin
 
V době vybírání stravného lze zakoupit také čipy pro nové žáky ZŠ.
Stravné převodem z účtu se platí nejpozději  19. - 22. 8. 2019, aby stravné bylo na náš účet připsáno nejpozději  25. 8. 2019.
U této platby musí být uveden správný Variabilní Symbol, jinak se platba nepřipíše strávníkovi, bude vrácena plátci a strava bude považována za neuhrazenou.
                      
Připomínám, že vzhledem k nařízení EP a Rady EU o ochraně fyzických osob - GDPR - musí všichni strávníci ZŠ  i  MŠ  pro školní rok 2019/2020 vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování. Na přihlášky pro MŠ uvádějte název MŠ, ne název třídy, kterou budou děti navštěvovat !!!
Pokud tak nebude učiněno, nebude pro tyto strávníky dodána strava.

ZŠ Šaratice přijme kuchařku do školní jídelny.  Jedná se o hlavní pracovní poměr na plný úvazek. Nejlépe vyučená nebo s praxí v kuchyni. Více informací u vedoucí stravování pí Ševčíkové na TČ: 733 529 852.

V době vybírání stravného je E-PORTÁL mimo provoz.
Výzva
Vážení rodiče,
odhlašujte prosím Vaše děti v době nemoci nebo nepřítomnosti delší než 1 den ze stravování, neodhlášená strava propadá za plnou cenu, tj. cena oběda (potravin) dle věkové kategorie + 29,- Kč režijní náklady.
Strava se odhlašuje nejpozději pracovní vyučovací den předem do 11.00 hodin.
                                                                                                            V. Ševčíková, ved. jídelny
 
Co vás zajímá o školním stravování?
Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákonu 561/2004, další pravidla pak stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 
Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky dané vyhláškou č. 107/2005 Sb.
 
Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude jídlo připraveno
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš)
 
Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004,
obsahující velmi přísná hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit.
 
Jak se stanovuje cena oběda
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie.
O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena klesá nebo stoupá, se můžeme snadno přesvědčit.
Další, tedy mzdové a režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení…)
pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny.
Rodiče hradí pouze náklady na potraviny, nikoli mzdové a režijní náklady.
 
Složení jídelníčků
V České republice neexistují přesně předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou
jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však
zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních
limitů a současně musí zařazovat do jídelníčků ryby, luštěniny, mléčné výrobky, ovoce,
zeleninu…
 
Jídlo po dobu nemoci a o prázdninách
Školský zákon umožňuje odebírat dotované jídlo ve školní jídelně pouze v době školního
vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní
výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu
zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne.
 
Dietní strava
V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu. Příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Záleží také na možnostech a pochopení kuchařek.
V naší školní jídelně je poskytována bezmléčná strava pouze žákům základní školy.