Aktuality

Jídelníček

Výdej stravy

11.25 - 13.25 hodin

Výdej stravy první den neplánované
nepřítomnosti pro nemocné děti

11.00 - 11.20 hodin

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům „Alergeny v zařízeních společného stravování“
Dne 13. prosince 2014 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
Pro zařízení společného stravování vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízeném pokrmu vyskytují látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden (viz menu Alergeny).
 
Ceny stravy od 1. září 2014
Kategorie:
1. 3-6 let                               oběd       16,- Kč  přesnídávka (MŠ) 8,- Kč  svačina (MŠ) 7,- Kč
2. 7-10 let                             oběd       18,- Kč  přesnídávka (MŠ) 9,- Kč  svačina (MŠ) 7,- Kč
3. 11-14 let                            oběd       21,- Kč
4. 15 a více let                       oběd       22,- Kč
 
Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na celou dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.
Tzn., že pokud v průběhu školního roku dosáhne žák věku vyšší kategorie, již od 1. září je v této vyšší kategorii zařazen.
 
Placení stravného převodem z účtu
Způsob platby převodem z účtu je zálohový, výše zálohy pro jednotlivé kategorie:
 
                1.            3-6 let                    682,- Kč                celodenní stravování (MŠ)
                1.            3-6 let                    528,- Kč                polodenní stravování (MŠ)
                2.            7-10 let                  748,- Kč                celodenní stravování (MŠ)
                2.            7-10 let                  594,- Kč                polodenní stravování (MŠ)
                2.            7-10 let                  396,- Kč                obědy (ZŠ)
                               7-10 let                  616,- Kč                obědy (ZŠ) + svačiny ve školní družině
                3.            11-14 let                462,- Kč                obědy (ZŠ)
                4.            15 a více let           484,- Kč                obědy (ZŠ)
 
Bankovní spojení:                             GE Money bank Slavkov u Brna  
Číslo účtu:                                         211 792 722 / 0600
Variabilní symbol:                              osobní číslo strávníka
Specifický symbol:                             22           
Přeplatky ze stravného budou vraceny 1x ročně, a to k rozhodnému datu 31. 7.  Přeplatky budou zaslány na účet nebo vyplaceny v hotovosti do 31. 8. daného roku.V případě požadavku na vrácení přeplatku po prvním pololetí daného školního roku, budou přeplatky nad 1 000 Kč vráceny po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ Vladimírou Ševčíkovou. Limit 1 000 Kč neplatí pro speciální případy (např. z důvodu ukončení docházky do zdejší ZŠ).

Kontaktní informace na vedoucí ŠJ:                                    Vladimíra Ševčíková
                                                                                   Tel.: 544 254 593, 733 539 852
                                                                                   E-mail: sjsara@seznam.cz

50. VÝROČÍ SYSTÉMU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V ČR

První zmínka o stravování žáků je ve školní kronice ZDŠ Šaratice zaznamenána ve školním roce 1945/1946.
V tomto školním roce byla zavedena stravovací akce.
“Skoro celý rok bylo stravováno 80-120 školních dětí. Děti o 10. hodině dostávaly kávu a chléb s marmeládou nebo rohlík. Stravovací akce si vyžádala
8978,- Kčs. Okresní péče o mládež přispěla na akci částkou 4000,-Kčs. Při stravovací akci spolupůsobilo rodičovské sdružení.“