Pravidla hodnocení

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školských poradenských zařízení.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, díky které získá informace o tom, jak dané učivo zvládá, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení by mělo žáka motivovat pro další vzdělávání. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v  učebních výkonech pro určitou indispozici.
Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období, vyučující přihlíží i ke vztahu a přístupu žáka ke vzdělávání.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje danému předmětu. V případě, že některému předmětu vyučují dva učitelé, klasifikují žáka po vzájemné dohodě. Známky ze všech předmětů musí být napsány ve výkazech nejpozději 24 hodin před konáním pedagogické rady.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ celé znění>>