Provozní řád

Kapacita
Kapacita školy je 310 žáků. Škola je organizována pro 2 třídy MŠ (první třída MŠ na odloučeném pracovišti, druhá třída MŠ v budově základní školy), 13 tříd ZŠ, 3 oddělení školní družiny. Na I. stupni je 7 tříd a na II. stupni 6 tříd. Všechny třídy mají vlastní kmenové učebny.
Dojíždění žáků 
Spádovou oblast školy tvoří obce Šaratice, Hostěrádky-Rešov a Zbýšov. Doprava žáků do školy je realizována veřejnou autobusovou dopravou.
Školní družina
Kapacita školní družiny je 100 žáků. Družinu navštěvují žáci 1. – 3. ročníku, v případě volné kapacity ji mohou navštěvovat i žáci z vyššího ročníku. Ranní provoz školní družiny je od 6.45 hod. do 7.45 hod. Odpolední provoz školní družiny je od 11.35 h do 16.05 h a pokrývá potřeby školy i rodičů žáků. Školní družina využívá pro svoji činnost kmenové třídy s relaxačními koutky. Dále využívá zahrádku u ŠD, učebnu informatiky a sportovní areál OÚ. Součástí denního režimu je pobyt žáků venku.
Podmínky pro tělovýchovnou činnost
Pro tělovýchovnou činnost využívá škola dobře vybavenou tělocvičnu OÚ umístěnou mimo areál školy a hřiště OÚ u řeky Litavy. Sportovní areál tvoří 3 hřiště - na minikopanou, volejbal a tenis – povrchem jsou umělé travnaté plochy. Součástí areálu jsou běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký a prostor pro vrh koulí.