Informace

 • Do 1. kola přijímacího řízení může podat uchazeč dvě přihlášky. Na nové formuláře uvede žák dvě školy, popř. dva obory na téže škole. Na obou přihláškách jsou školy, popř. obory vyplněny ve stejném pořadí. Jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky uchazeč koná ve škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě. Pokud tato škola není zapojena do pilotního ověřování nového přijímacího řízení, koná testy ve škole uvedené na druhém místě. Na uměleckých školách a sportovních gymnáziích (talentové zkoušky) se jednotné přijímací zkoušky nekonají.
 • Kritéria přijímacího řízení (může obsahovat i další zkoušky k ověření vědomostí, dovedností a schopností uchazeče) stanoví ředitel SŠ do 30. 10. 2018 pro obory s talentovou zkouškou a do 31. 1. 2019 pro ostatní obory (viz internetové stránky škol).
 •  Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení – zákonný zástupce  odevzdá přihlášku řediteli SŠ nebo pošle na adresu SŠ
  do 30. 11. 2018 v případě oboru s talentovou zkouškou
 • a do 1. 3. 2019 v ostatních případech.
 • Informace k přijímacímu řízení budou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Jihomoravského kraje (www.jmskoly.cz) a na stránkách ministerstva (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)
 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
 • Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
 • Škole, pro kterou se žák rozhodne, odevzdá uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepošle-li uchazeč zápisový lístek na SŠ, vzdává se práva být na školu přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
 • Každý uchazeč obdrží od základní školy jeden zápisový lístek. V případě jeho ztráty je vydán náhradní na základě písemné žádosti a čestného prohlášení rodiče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • dalších kolech přijímacího řízení se na přihlášku uvádí pouze jedna škola. Žák může podat neomezený počet přihlášek na školy, které další kola vypisují. V dalších kolech uchazeči nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, forma zkoušek a způsob hodnocení je v kompetenci ředitele střední školy.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se vyplňuje  pouze pro předepsané obory některých středních škol. Informace najdete na internetových stránkách jednotlivých škol.